Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky vydané dle zák. č. 513/1991 Sb.1. Úvodní ustanovení

a) Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy mezi Angličtina pro rebely, Šafaříkova 666, Hradec Králové, dále jen dodavatel a objednatelem výuky anglického jazyka.
b) Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné přihlášky nebo objednávky.
c) Předmětem plnění je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při výuce jazyků
d) Sjednané podmínky smluvního vztahu lze změnit nebo zrušit výslovným ujednáním obou smluvních stran.

2. Práva a povinnosti smluvních stran

Dodavatel se zavazuje:
a) Poskytnout studentovi kvalitní výuku anglického jazyka.
b) Vytvořit pro výuku vhodné podmínky.
c) Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky, zajištění náhradního termínu nebo vrácení kurzovného. Klient bude na tuto skutečnost předem upozorněn.
e) Odmítne-li klient bez závažného důvodu uznaného oběma stranami převzít výuku, považuje se tato výuka za splněnou a dodavateli vzniká právo na úhradu výuky. Klientovi vzniká povinnost tuto výuku uhradit.
f) Z vážných důvodů může dodavatel zrušit jazykový kurz i v jeho průběhu, v takovém případě je povinen vrátit klientovi poměrnou částku v závislosti na počtu vyučovacích hodin, které neproběhly.

Objednavatel se zavazuje:
a) Řádně a včas zaplatit kurzovné.
b) Dodržovat principy metodiky. V případě nedodržení principů výuky, na kterých jsou závislí i ostatní klienti (např. nedodání domácí práce ), bez udání závažného důvodu, je dodavatel oprávněn vypovědět objednavatelovu smlouvu, bez nároku na vrácení kurzovného.
b) Neprodleně uvědomit dodavatele o předčasném ukončení docházky a o případné změně osobních údajů relevantních pro výuku (zejména email, telefonní číslo, trvalé bydliště).
Pokud objednavatel neprodleně neuvědomí dodavatele o předčasném ukončení docházky z vážných důvodů, bude objednavateli stále rezervováno místo v daném kurzu a objednavateli nevzniká nárok na vrácení kurzovného.

3. Organizace výuky

Výuka probíhá v termínech ustanovených a zveřejněných dodavatelem.
Dodavatel nezodpovídá za škodu, ztrátu či zranění, jež klient utrpí v prostorách, kde se uskutečňuje výuka.

4. Platební podmínky a storno podmínky

a) Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad v okamžiku objednání výuky, tedy podepsání závazné přihlášky nebo objednávky.
b) Podkladem k úhradě ceny výuky je daňový doklad vystavený dodavatelem, který je splatný ke dni uvedenému v tomto daňovém dokladu.
Kurzovné je splatné:
c) při hotovostní platbě okamžitě po podpisu závazné přihlášky nebo objednávky
d) při bezhotovostní platbě na účet č. 957 843 821/100 do pěti dnů po podpisu závazné přihlášky nebo objednávky. Pokud objednavatel neuhradí kurzovné nejpozději v den splatnosti bez předchozí dohody s pověřenou osobou, ztrácí nárok na rezervaci místa v kurzu.
e) Student je oprávněn od smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným dodavateli do dne zahájení výuky příslušného kurzu. Přitom je však povinen uhradit dodavateli stornopoplatek za odstoupení od smlouvy, který činí:
 při odstoupení od smlouvy ve lhůtě před dvacátým dnem před zahájením příslušného kurzu
– 1.000,- Kč
 při odstoupení od smlouvy ve lhůtě devatenácti dnů před zahájením příslušného kurzu - 50% celé částky školného příslušného kurzu
f) V případě ukončení docházky v průběhu kurzu se kurzovné nevrací.
g) Platba probíhá převodem na účet 957 843 821/ 0100 ( variabilní symbol…) nebo hotovostně.

5. Reklamace

a) Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad a nejpozději do 10 pracovních dní ode dne převzetí vyhotovené výuky uplatnit nároky z vad kvality výuky. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady, jsou-li uplatněny opožděně, nelze uplatnit.
b) Pokud uzná dodavatel reklamaci klienta za odůvodněnou, zajistí nápravu a bude vyřízena do 1 měsíce ode dne doručení dodavateli.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
email: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz

6. Zpracování osobních údajů

a) Při uzavírání smlouvy je klient povinen sdělit dodavateli své osobní údaje uvedené v přihlášce. S veškerými údaji bude nakládáno v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Dodavatel nebude poskytovat údaje klienta třetím osobám.
b) Objednavatel dává dodavateli souhlas s využitím svých údajů k obchodním a marketingovým účelům dodavatele.
c) Objednavatel je oprávněn tento souhlas kdykoliv písemně odvolat.

7. Závěrečná ustanovení

a) Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.
b) Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou pro strany ve smluvním vztahu závazné.
c) Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 25.9.2014
SSL certifikát

Grammar corner Kontakt       Obchodní podmínky       Ochrana osobních údajů       O cookies