Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Ochrana osobních údajů


Ujednání o zpracování osobních údajůAngličtina pro rebely
Šafaříkova 666
Hradec Králové
(dále podnikatel)

a zákazník
na straně druhé
(dále zákazník)

uzavřeli smlouvu o výuce anglického jazyka, popř. smlouvu o nákupu dárkových poukazů pro tuto výuku. V rámci tohoto právního vztahu bude podnikatel zpracovávat osobní údaje zákazníka za následujícími účely.

1) Údaje nutné pro realizaci smluvního vztahu

Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění smlouvy. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány zákazníkovy identifikační údaje vztahující se k předmětu smlouvy.

Jedná se o:
- Jméno a příjmení nutné k indetifikaci účastníka kurzu
- Telefonní číslo a E-mailová adresa k zaslání údajů o kurzu, údajích pro platbu a ke komunikaci, která se výhradně týká plnění tohoto právního vztahu.
- Doručovací adresa k zaslání produktů, které si zákazník objednal (MP3 přehrávač, dárkové poukazy, studijní instrukce)

- Pokud bude zákazník vyžadovat automatické upozorňování na opravené práce, bude zpracovaným údajem telefonní číslo a E-mailová adresa popř. obojí, podle způsobu, který si zákazník zvolí.

- Fakturační údaje pro vystavení daňových dokladů, které si zákazník vyžádá (faktura, zálohová faktura, příjmový doklad.)

- Číslo účtu pro zaslání dobropisovaných částek, pokud dojde k situaci, která tyto údaje vyžaduje (vrácení částky při zrušení kurzu, zásah vyšší moci, odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka i podnikatele apod.), pokud bude zákazník požadovat tuto transakci provést formou bankovního převodu.

Uvedený rozsah osobních údajů je podnikatel oprávněn zpracovávat i za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.

2) Marketingové využití údajů

Podnikatel je na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo zákazníka za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již zákazníkovi poskytl.

3) Zpracování údajů

Podnikatel veškeré zpracování osobních údajů provádí sám a vlastními prostředky.

4) Poskytnutí údajů třetím stranám

Podnikatel se zavazuje neposkytovat v žádném případě osobní údaje zákazníka třetím stranám. Výjimkou jsou případy, kdy je podnikatel povinován podstoupit údaje dalším subjektům, která k tomu mají právo z titulu své činnosti nebo funkce(orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud toto bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soudní řízení).

5) Práva zákazníka

Zákazník má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná zákonem č. 101/2000 Sb. a dalšími právními předpisy. Zákazník má především právo požádat podnikatele o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz § 12 zákona č. 101/2000 Sb.). Podnikatel je povinen zákazníkovi bez zbytečného odkladu sdělit informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech zákazníka. Zákazník, který se domnívá, že podnikatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo jej požádat o vysvětlení. Dále může správce vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod.

V případě, kdy se zákazník domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů.SSL certifikát

Grammar corner Kontakt       Obchodní podmínky       Ochrana osobních údajů       O cookies